DE 

PL

Oświadczenie Okrągłego Stołu 1991

Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu

w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, zgodnie z niemiecko-polskim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Warszawa, dnia 12 czerwca 2011r.

I. W ramach przygotowań do obchodów 20 rocznicy podpisania niemiecko-polskiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych, Parlamentarnego Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec, Dr Christopha Bergnera oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Tomasza Siemoniaka odbyły się rozmowy Okrągłego Stołu, dotyczące wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech. W rozmowach tych uczestniczyli przedstawiciele niemieckiego Rządu Federalnego i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedstawiciele niemieckiej mniejszości w Polsce reprezentowani przez Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaidę oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech reprezentowanych przez Przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesława Lewickiego i Przewodniczącego Związku Polaków w Niemczech „Rodło”, Marka Wójcickiego. Celem tych rozmów było m.in. dokonanie przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Traktatu oraz wypracowanie działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych praw dla mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas rozmów, zarówno przedstawiciele niemieckiego, jak i polskiego rządu dostrzegają na przykładzie obydwu grup - niemieckiej mniejszości w Polsce oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech - potencjał służący pogłębianiu więzi między Niemcami a Polską na poziomie społeczeństw obywatelskich, który powinien zostać wykorzystany i być rozwijany w duchu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Członkowie niemieckiej mniejszości w Polsce oraz obywatele niemieccy polskiego pochodzenia i Polacy w Niemczech, przyczyniają się do tego rozwoju, stanowiąc pomost dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obydwoma krajami. Dzięki swojemu wkładowi we wszystkie dziedziny życia, takie jak kultura, nauka i gospodarka, wzbogacają oni społeczeństwa w obydwu krajach.

II. Aby umożliwić lepsze wykorzystanie tego potencjału porozumienia, powinny zgodnie z postanowieniami artykułów 20 i 21 niemiecko-polskiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia l7 czerwca l99l r., zostać stworzone odpowiednie możliwości do tego, by członkowie niemieckiej mniejszości w Polsce oraz obywatele niemieccy polskiego pochodzenia i Polacy w Niemczech mogli w swoich krajach realizować swoją tożsamość. Sprawa ta wymaga szczególnej uwagi ze strony niemieckiego i polskiego rządu oraz instytucji państwowych w obu krajach.

1. W celu wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce strona polska podejmie następujące działania:

- Dokonanie analizy naukowej niedemokratycznych praktyk PRL wobec obywateli polskich narodowości niemieckiej i bezpaństwowców tej narodowości w okresie władzy komunistycznej. Wyniki analizy zostaną opublikowane.

- Utworzenie w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej podjęłaby i koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Studium wykonalności określiłoby możliwości organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia.

- Powołanie pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwach (w których jeszcze ich brak), do kompetencji których należeć będą również sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Położenie większego nacisku na dotacje podmiotowe przyznawane organizacjom mniejszości niemieckiej w Polsce, w szczególności na wsparcie działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

- Przegląd przez właściwe instytucje państwowe funkcjonującej już od kilku lat w Polsce strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej, przy udziale przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dokonanie jej pogłębienia i aktualizacji.

- Udzielenie wsparcia w zakresie muzealnej prezentacji oraz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów dotyczących mniejszości niemieckiej w Polsce.

2. W celu wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech strona niemiecka podejmie następujące działania:

- Uczestnicy Okrągłego Stołu z zadowoleniem przyjmują rezolucję Niemieckiego Bundestagu z dnia 10 czerwca 2011 uchwaloną z okazji 20 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, która stanowi uhonorowanie całości stosunków polsko-niemieckich oraz wyraża życzenie, by uczcić pamięć i dokonać rehabilitacji członków byłej mniejszości polskiej w Niemczech i ich organizacji, w szczególności Związku Polaków w Niemczech (Rodło), prześladowanych i mordowanych przez nazistów.

- W ramach upamiętniania i przypominania o grozie drugiej wojny światowej strona niemiecka będzie angażowała się na rzecz umożliwienia szerszego włączenia polskich przedstawicieli w gremia doradcze miejsc pamięci, poświęconych narodowo-socjalistycznym rządom przemocy. W miejscu pamięci „Topografia terroru” w Berlinie, Polska zostanie szczególnie uhonorowana w ramach stałej ekspozycji. Ponadto przedstawiony zostanie spis odpowiednich miejsc pamięci znajdujących się w Niemczech.

- Utworzone zostanie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech. Rząd Federalny zamierza wspierać finansowo utworzenie i utrzymanie takiej placówki dokumentacyjnej. W tym celu jeszcze w ramach budżetu na rok 2011 ze środków federalnych zostanie sfinansowane studium wykonalności, umożliwiające określenie, w jakiej formie oraz w ramach jakich instytucjonalnych i finansowych współdziałań możliwe jest zorganizowanie takiego Centrum Dokumentacji w Domu Związku Polaków w Bochum.

- W 2012 roku w oparciu o środki finansowe strony niemieckiej utworzone zostanie w Berlinie biuro reprezentujące interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech. W tym celu zostaną udostępnione pomieszczenia. Środki te zostaną przeznaczone na koszty osobowe i organizacyjne biura. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech przedstawi propozycję dotyczącą tego, przez kogo i w oparciu o jakie zasady będzie prowadzone wspomniane biuro.

- Rząd Republiki Federalnej Niemiec będzie wspierał finansowo utworzenie portalu internetowego dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech. Portal ten będzie prowadzony w ramach funkcjonowania biura w Berlinie. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech zaproponuje koncepcję portalu internetowego.

- Okrągły Stół z zadowoleniem przyjmuje utworzenie polsko niemieckiego Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Strona niemiecka w tym komitecie, który obejmuje przedstawicieli krajów związkowych (landów) i rządu federalnego, opracuje w możliwie jak najkrótszym czasie, przy wsparciu Okrągłego Stołu i z udziałem polskich organizacji w Niemczech strategię nauczania języka polskiego jako języka ojczystego.

- Finansowanie projektów w Niemczech dotyczących polskiej kultury i historii będzie kontynuowane.

- Strona niemiecka będzie działała na rzecz powołania pełnomocnych przedstawicieli na szczeblu federalnym i w krajach związkowych RFN do spraw współpracy z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami.

III. Realizacja spraw wspólnych.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Biuro dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, które ma powstać w Berlinie powinny tworzyć pomost pomiędzy obydwoma krajami i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju długotrwałego porozumienia w stosunkach polsko-niemieckich.

W ramach dalszej współpracy wskazane jest podejmowanie wspólnych projektów w zakresie wspierania tożsamości obydwu grup. Takim przedsięwzięciem finansowanym wspólnie przez stronę niemiecką i polską może być opracowanie projektu rozwoju niemiecko-polskiej dwujęzyczności. Opracowywanie kolejnych niemiecko-polskich wspólnych przedsięwzięć będzie służyło pogłębianiu współpracy w zakresie państwowego wspierania i opieki nad obydwoma grupami ludności.

IV. Strony wyraziły zdecydowaną wolę kontynuowania rozmów Okrągłego Stołu po jubileuszowych obchodach dwudziestej rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, w celu omówienia niezałatwionych dotychczas kwestii, dla podjęcia wspólnych ustaleń.

Strona niemiecka zainteresowana jest omówieniem w szczególności następujących zagadnień:

- Doskonalenia nauczycieli w zakresie nauczania języka niemieckiego, oraz przygotowywaniem nauczycieli do podjęcia nauczania dwujęzycznego.

- Rozszerzenia procesu nauczania o naukę historii i geografii regionu i państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość niemiecka.

- Tworzenia dwujęzycznych placówek oświatowych na terenach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce.

- Podjęcia inicjatyw na rzecz uzyskania wyższego poziomu akceptacji społecznej dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Wspierania wysiłków mniejszości niemieckiej w Polsce w zakresie przyznania jej częstotliwości radiowej oraz finansowego poparcia dla tego zamierzenia w ramach obowiązujących procedur i przepisów.

Strona polska zainteresowana jest omówieniem w szczególności następujących zagadnień:

- Utworzenia stabilnej struktury finansowania dla organizacji polskich w Niemczech.

- Wspierania wysiłków na rzecz uzyskania dostępu do mediów w Niemczech.

- Utworzenia w Berlinie miejsca pamięci wszystkich Polaków, ofiar prześladowań nazistowskich.

- Statusu prawnego tych obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, którzy są potomkami członków mniejszości polskiej w Niemczech z okresu przed 1940 rokiem.

- Stanu prawnego dotyczącego mienia mniejszości polskiej w Niemczech skonfiskowanego bezprawnie w okresie II Wojny Światowej przez władze III Rzeszy.

V. Uczestnicy Okrągłego Stołu podkreślili wagę i znaczenie dialogu polsko-niemieckiego w zakresie realizacji praw mniejszości niemieckiej w Polsce oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, uzgodnionych w niemiecko-polskim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Byli też w pełni zgodni w ocenie, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonano znaczącego postępu w dążeniu do poprawy sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech.

Polsko-niemieckie rozmowy w ramach Okrągłego Stołu mają być kontynuowane także po uroczystościach rocznicowych w dotychczasowym formacie, a ich uczestnicy mają się spotykać nie rzadziej niż raz w roku, na przemian w obu krajach.

 

 

Tomasz Siemoniak
Staatssekretär im Ministerium für Innere Angelegenheiten und Verwaltung der Republik Polen

Dr. Christoph Bergner
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren

Bernard Gaida
Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Wiesław Lewicki
Vorsitzender des Konvents der Polnischen Organisationen in Deutschland

Marek Wójcicki
Vorsitzender des Bundes der Polen in Deutschland
(Rodło)
boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion | Sneaker in diesem Jahr? - Grailify - Nike SB Dunk Low "Mummy" – der vielleicht beste Halloween - brown leather nike shoes women wear boots in india

logoviva

Projektleiter/Projekt prowadzi:

 

Konwent 1

 

 BMI Logo 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Biuro Polonii. Projektowanie stron internetowych All Rights Reserved. Designed By E-daron.

Please publish modules in offcanvas position.